Connect with us

Wiadomości

Informacja ZUS w sprawie opóźnień wypłaty świadczeń

W ostatnich dniach do ZUS napłynęło wiele zapytań o termin wypłaty należnych świadczeń od świadczeniobiorców zaniepokojonych brakiem ich terminowej realizacji. Sytuacja ta jest bezpośrednio związana z pandemią COVID-19.

Powodem opóźnień wypłaty świadczeń jest m. in. wielokrotny wzrost liczby wniosków o zasiłki. W marcu liczba spraw wzrosła o 46% w stosunku do lutego, w kwietniu o 67,7% w stosunku do marca i  aż o 145% w stosunku do lutego. Wysoka liczba prowadzonych postępowań, ale także absencje pracowników  ZUS związanych z COVID-19,  powodują, że nie zawsze jest możliwa realizacja wniosków o zasiłki w ustawowym terminie.

„Co do zasady opóźnienie wypłaty środków następuje po okresie 30 dni od dnia następującego po dniu wpływu do  ZUS ostatniego dokumentu wymaganego do ustalenia prawa do zasiłku. Możliwość opóźnienia w wypłacie świadczeń w zaistniałej sytuacji zostały przewidziane przez ustawodawcę” –  informuje Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

 Odstępstwa od  ustawowego terminu realizacji wypłat świadczeń w związku z sytuacją pandemii określa Ustawa o zwalczaniu COVID-19. Zgodnie z tą ustawą bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ponadto w okresie stanu epidemii nie stosuje się przepisu, na podstawie którego  organ  prowadzący  postępowanie ma obowiązek  powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Nie mają także zastosowania przepisy o bezczynności organów, nie można też stosować środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wspomniane przepisy Ustawy o COVID-19 nie zatrzymują prac ZUS i wypłat świadczeń. Wszelkie opóźnienia wynikają z dużej liczby złożonych wniosków o świadczenia. -„Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, by wypłaty zasiłków odbywały się bez zbędnej zwłoki. Pomimo możliwych  opóźnień wszystkie należne środki zostaną świadczeniobiorcom wypłacone”- dodaje Anna Ilukiewicz

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  województwa warmińsko-mazurskiego

Historia

Pamiętali o żołnierzach Armii Krajowej

W sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyła się uroczystość wręczenia Adamowi Jaworskiemu – członkowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  Koło w Kętrzynie –  aktu mianowania do stopnia kapitana.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Michał Kochanowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim płk Mariusz Witkowski, Prezes Koła ŚZŻAK Jan Koszczyc  oraz zaproszeni goście, a wśród nich córka Adama Jaworskiego.

Akt mianowania  wynikający z decyzji Ministra Obrony Narodowej wręczył  Adamowi Jaworskiemu Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim płk Mariusz Witkowski, przypominając jednocześnie najważniejsze fakty z życiorysu mianowanego.  Mianowanie było efektem  inicjatywy dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej m. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. „Szczerbiec”.

– Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości awansowania mnie na kolejny stopień oficerski. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i radość, że są jeszcze ludzie. Którzy pamiętają i kontynuują tradycje patriotyczne oraz pamięć o tamtych czasach. Nie wszyscy moi koledzy doczekali tej chwili aby mogli wraz ze mną stanąć w obecności sztandaru – zwrócił się do obecnych na uroczystości kpt. Adam Jaworski.

Jak przystało na tak szczególną uroczystość nie zabrakło gratulacji i życzeń. Po wręczeniu aktu mianowania, w imieniu władz samorządowych  życzenia i gratulacje w imieniu powiatu złożył  mianowanemu starosta Michał Kochanowski, a w imieniu władz miasta Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka.

– Jest pan świadectwem historycznych wydarzeń, o których pamiętamy i będziemy pamiętać – zwrócił się do Adama Jaworskiego burmistrz przypominając jednocześnie  wydarzenia dotyczące dotychczasowej  współpracy  w Kętrzynie z organizacją Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość zakończyła się dokonaniem przez Adama Jaworskiego wpisu do Księgi Pamiątkowej.

***

kpt. Adam Jaworski w asyście pocztu sztandarowego

Adam Jaworski – Urodzony 4 lutego 1926 roku w miejscowości Hoduciszki pow. Święciany. Syn Kazimierza (leśniczego, kapitana rezerwy WP uczestnika wojny z bolszewikami w latach 1919-21) i Władysławy z rodziny Szymkiewiczów.

Do września 1939 roku mieszkał w Nowo¬Święcianach. Był uczniem Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Święcianach. Wiosną 1940 r. z całą rodziną został przesiedlony przez władze litewskie do Podbrodzia i tam uczęszczał  do szkoły średniej. Od listopada 1941 r. pracował w biurze Leśnictwa i Nadleśnictwa w Podbrodziu.

Od 1 lutego 1943 roku był członkiem siatki konspiracyjnej święciańskiego obwodu AK, gdzie pełnił funkcję łącznika-gońca komendy obwodu, przenosząc rozkazy, prasę konspiracyjną, sprzęt łącznościowy, broń i amunicję na terenie powiatu święciańskiego. Równocześnie uczestniczył w działaniach grupy dywersyjnej obwodu. Zagrożony dekonspiracją, w początkach czerwca 1944 roku został skierowany do oddziału leśnego AK „Żejmiana”. Równocześnie, rozkazem komendy obwodu awansowany do stopnia st. strzelca.

8 lipca 1944 r. oddział „Żejmiana” został połączony z oddziałem „Świr”, dowodzonym przez por. Józefa Romejkę ps. „Klin” i przemianowany na 36 Brygadę AK „Żejmiana”. Szlak bojowy brygady został zakończony wielogodzinną bitwą pod Krawczunami-Nowosiółkami z wycofującymi się z Wilna silnymi od-działami niemieckimi.

Po rozbrojeniu brygady w dniu 17 lipca 1944 roku Adam Jaworski, wraz z innymi, został osadzony w obozie w Miednikach skąd po kilku dniach uciekł i przedostał się do domu w Podbrodziu. Po przebytej chorobie (tyfus) wrócił do pracy w Nadleśnictwie. Wiosną 1945 roku został aresztowany przez KGB i około miesiąca przebywał  w więzieniu w Święcianach. Został zwolniony dzięki staraniom rodziny (łapówka). Wyjechał do Polski pierwszym transportem w sierpniu 1945 roku wraz z żoną. Od 1 lutego 1946 r. mieszkał w Morągu, a 1 maja 1947 r. przeniósł się na stałe do Kętrzyna. Pracował w administracji finansowej i w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie na różnych stanowiskach, aż do przejścia na emeryturę 1 kwietnia1986 roku.

Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, a z tytułu pracy zawodowej Krzyżem Kawalerskim 00P. Jest członkiem ŚZŻAK Koło w Kętrzynie.

Czytaj dalej »

Wiadomości

Nowe wnioski na PUE ZUS z Tarczy 3.0

Nowe rozwiązania uwzględnione Tarczą 3.0 spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Od 26 maja są one udostępnione na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zmiany dotyczą wniosków osób ubiegających się o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D) oraz zwolnienia z opłacania składek (wniosek RDZ). W pierwszym dokumencie (RSP-D) zmieniono treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r. W przypadku wniosku RDZ uwzględniono nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy oraz dodano niezbędne oświadczenia.

– Zachęcamy do składania wniosków o pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej drogą elektroniczną bezpośrednio poprzez PUE ZUS  lub też za pośrednictwem strony gov.pl logując się do PUE ZUS. Jest to szybsza i wygodniejsza forma składania dokumentów – -mówi Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Klienci mogą też składać wnioski  w formie papierowej wysyłając je pocztą na adres placówki ZUS  lub osobiście w ZUS np. wrzucając do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Dodatkowo na PUE ZUS jest już możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski typu RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK. Informacje te są prezentowane w zakładce Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Jakie zmiany?

Tarcza 3.0 pozwala skorzystać ze zwolnienia ze składek samozatrudnionym, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. ponadto ze zwolnienia mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

Ponadto nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Aby starać się o świadczenie postojowe należy wykazać 15-proc. spadek przychodu i tak przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  województwa warmińsko-mazurskiego

Czytaj dalej »

Wiadomości

30 lat samorządu terytorialnego

– 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wybory do rad miast i gmin. Stanowiły niezaprzeczalny dowód na to, że Polacy chcą sami kształtować swoje lokalne środowisko – mówi Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Henryk Niedziółka i dodaje: – Dzień Samorządu Terytorialnego to święto całej lokalnej społeczności , wszystkich mieszkańców Kętrzyna, którzy – poprzez udział w wyborach samorządowych oraz aktywne działanie – sami ten samorząd budują. I to im składam największy hołd. Dziękuję za ciężką pracę na rzecz naszego miasta wszystkim, którzy przez te 30 lat pełnili publiczną służbę, dziękuję moim poprzednikom i radnym wszystkich kadencji – mówi burmistrz.

Poniżej link do wystąpienia burmistrza:

https://www.facebook.com/miasto.ketrzyn/videos/638591673362363

Czytaj dalej »

Wydawca

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn

Redakcja

Plac Piłsudskiego 10/1
11-40 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
e-mail: naszemiastoketrzyn@wp.pl
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński

 

© Kętrzyńskie Centrum Kultury